уторак, 29. новембар 2011.

2. Razred: Corel Draw - Lekcija 02 - Crtanje linije

Crtanje linije

 Za crtanje linije koristi se alatka olovka      iz Palete sa alatima (toolbox-a):

Liniju se crta  tako što se:

1.     Klikne na alat    u toolbox-u.  

2.     Kursor miša postavlja se na papir, na mesto gde se želi početi linija.Tada kursor miša dobija oblik krstića.  

3.     Levim tasterom miša klikne se i ( ne držeći ga pritisnutog ) vuče se do mesta gde se želi završiti linija.

4.     Klikne se levim tasterom miša i linija je iscrtana.

 

Ako se prilikom crtanja linije želi da ona bude u jednom od 8 pravilnih uglova tada je potrebno držati pritisnut taster Control od koraka 2 do 4. Ako se levi taster miša drži pritisnut prilikom iscrtavanja od koraka 2 do 4 tada će se iscrtati kriva.

Na krajevima linije javiće se mali providni kvadratići. Oni služe za pomeranje krajnjih tačaka linije. Dovoljno je kursor miša dovesti na kvadratić i držeći pritisnuto dugme menjati položaj tog kraja linije.

Na krajevima imaginarnog pravougaonika oko linije postoje takođe kvadratići ali crne boje. Oni služe za menjanje veličine, visine i širine tog kvadrata pa samim tim i linije. Veoma slično radu sa grafičkim objektima u Word-u i Excel-u. Najlakše je dovesti kursor miša na jedan od crnih kvadratića i držeći pritisnut levi taster pomerati ga i gledajući šta se dešava na ekranu podesiti veličinu.

Paleta sa osobinama za liniju izgleda :

 

 

     

       1                2     3      4        5      6           7             8         9          10

 

Značenje polja su :

1.     Predstavlja poziciju linije na papiru.

2.     Predstavlja visinu i širinu linije. Ukucavanjem novih vrednosti može se menjati dimenzija linija.

3.     Služi takođe za promenu dimenzija ali koristeći procente.

4.     Dugme koje ako je uključeno katanac nije zaključan a to znači da se visina i širina može menjati odvojeno ne odrzavajući proporciju sa već postojećim dimenzijama, ukoliko je isključeno tada je katanac zaključan i menjanjem visine ili širine menja se i druga dimenzija u onu vrednost koja održava proporciju.

5.     Predstavlja ugao rotacije objekta - linije, može se u to polje ukucati vrednost u stepenima i linija će biti zarotirana.

6.     Obrtanje objekta - linije gornje dugme preslikava kao ogledalo po horizontali a donje po vertikali

7.     Pomoću leve i desne crne strelice biraju se krajevi linije dok se sa srednjom strelicom bira vrsta linije.

8.     Nakon iscrtavanja krive, na ovo dugme potrebno je kliknuti da bi bila povučena linija od jednog kraja do drugog odnosno da bi kriva bila zatvorena

9.     Debljina linije, klikom na crnu strelicu otvara se padajući meni sa ponuđenim debljinama.

10.                         Predstavlja koliko će se izglađivati kriva prilikom ručnog iscrtavanja (100 je potpuno, 0 bez izglađivanja).


Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

 

Crtanje pravougaonika - kvadrata

Pravougaonik se crta pomoću alatke  iz Palet sa alatima, na sledeći način:

1.     Klikne se na alat za crtanje pravougaonika u toolbox-u .

2.     Kursor miša postavlja se na papir, na mesto gde želimo da bude jedan od uglova pravougaonika, kursor miša tada dobija oblik krstića.

3.     Držeći pritisnut levi taster miša razvljači se pravougaonik po papiru. Kada se podesi veličina pravougaonika, tada

4.     Pusti se levi taster miša i pravougaonik je iscrtan.

                                               

Ako se želi prilikom crtanja dobiti pravilan pravougaonik odnosno kvadrat mora se od koraka 2 do 4 držati pritisnut taster Control.

Koristeći crne kvadratiće, vodeći se principom kao i kod linije može se menjati veličina postojećeg pravougaonika. Da bi se promenil veličina pravougaonika potrebno je dovesti kursor miša na jedan od crnih kvadratića i držeći pritisnut levi taster pomerati ga i gledajući šta se dešava na ekranu podešavati veličinu.

Paleta sa osobinama za pravougaonik izgleda :

 

 

        

      1                 2        3      4      5        6           7                  8   9            10 11 12

 

Značenje polja su:

1.     Predstavlja poziciju pravougaonika na papiru.

2.     Predstavlja širinu i visinu pravougaonika , ukucavanjem novih vrednosti menjaju se dimenzije pravougaonika.

3.     Takođe služi za menjanje dimenzije ali koristeći procente

4.     Ovo dugme koje ako je uključeno tada katanac nije zaključan a to znači da se visina i širina mogu menjati odvojene ne održavajući proporciju sa već postojećim dimenzijama; ukoliko je isključeno tada je katanac zaključan i menjanjem visine ili širine menja se i druga dimenzija u onu vrednost koja održava proporciju.

5.     Predstavlja ugao rotacije objekta - pravougaonika, može se u to polje ukucati vrednost u stepenima i pravougaonik će biti zarotiran.

6.     Obrtanje objekta - pravougaonika gornje dugme okreće se po hirizontali a donje po vertikali

7.     Ivice pravougaonika mogu biti zaobljene i to se čini koristeći polje 7. Za svaki ugao postoji polje u koje se ukucava količina zaobljenosti (0 bez, 99 potpuno zaobljenje).

8.     Predstavlja poravnanje teksta u odnosu na pravougaonik.

9.     Ukoliko je katanac zaključan tada ukucavanjem jedne vrednosti u jedno od polja broja 7 sva dobijaju tu vrednost, odnosno svi uglovi pravougaonika su podjednako zaobljeni.

10.                         To front - napred, postavlja objekat ispred drugih, ako je slučajno zaklonjen.

11.                         To back - nazad, postavlja objekat iza drugih.

12.                         Pretvara objekat u krive, na ovaj način je jedino moguće deformisati objekte tj. menjati im oblik, recimo da od pravougaonika dobijamo neki objekat kao na slici

                                                                   

                                        

 

 


Crtanje elipse – kruga

 

Elipsu se crta pomocu alatke     iz Palete sa alatima. Kroz korake to bi izgledalo isto kao i crtanje pravougaonika, odnosno:

1.     Klikne se na alat za crtanje elipse u toolbox-u  .

2.     Kursor miša postavlja se na papir, na mesto gde želimo da počne elipsa, kursor miša tada dobija oblik krstića.

3.     Držeći pritisnut levi taster miša, razvlači se elipsa po papiru, kada se namesti veličin elipse , tada

4.     pusti se levi taster miša i elipsa je iscrtana.

                                                   

 

Ako želimo prilikom crtanja dobiti krug tada je potrebno od koraka 2 do 4 držati pritisnut taster Control.

Koristeći crne kvadratiće, vodeći se principom kao i kod linije i pravougaonika može se menjati veličina postojeće elipse.

 

Paleta sa osobinama za elipsu izgleda:

 

 

 

    1              2        3      4        5      6        7           8        9   10               11  12 13

 

Značenje polja:

1.-6. su identična sa poljima osobina linija i kvadrata samo primenjena na elipsu.

7.     Predstavlja odabir jednog od tri tipa iscrtavanja objekta, sa leva na desno - elipse (objekat je ispunjen i iscrtan je pun krug), pie (objekat je delimično ispunjen, samo između uglova definisanim poljem 8.), arc (objekat nije ispunjen već je samo iscrtana ivica objekta između uglova definisanih poljem 8.).

8.     Definiše ugao iscrtavanja za pie i arc.

9.     Definiče smer okretanja za pie i arc, odnosno da li se uzima u obzir okretanje u smeru kazaljke na satu ili obrnuto.

10.             Predstavlja poravnanje teksta u odnosu na elipsu.

11.             To front – napred, postavlja objekat ispred drugih, ako je slučajno zaklonjen.

12.             To back - nazad, postavlja objekat iza drugih.

13.             Pretvara objekte u krive, na ovaj način je jedino moguće deformisati objekte odnosno menjati im oblik.

Na ovaj način mogu se nacrtati razne vrste krugova:                        

 

 

 

 


                      

 

Crtanje mnogougla

 

 

     Za crtanje mnogougla koristi se alat    iz Palete sa alatima. Crna strelica pored ikone alata govori da pored tog alata postoji jos nekoliko koji postaju vidljivi klikom na tu crnu strelicu a to su      za crtanje spirale, i    za crtanje mreže.

Crtanje mnogougla se izvodi tako što:

1.     Kliknemo na alat za crtanje mngougla u toolbox-u  .

2.     Kursor miša postavljamo na papir, na mesto gde želimo da bude jedan kraj mnogougla, kursor miša tada dobija oblik krstića.

3.     Držeći pritisnut levi taster miša, razvlači se mnogougao po papiri. Kada se namesti veličina mnogougla tada:

4.     Pusti se levi taster miša i mnogougao je iscrtan.

 

Ako se želi prilikom crtanja dobiti pravilan mnogougao, tada je potrebno od koraka 2 do koraka 4 držati pritisnut taster Control.

Koristeći crne kvadratiće, vodeći se principima kao i kod linije i pravougaonika i elipse može se menjati veličina postojećeg mnogougla.

Paleta sa osobinama za mnogougao izgleda:

 

 

 


   1              2       3     4        5      6   7        8           9           10             11 12 13

 


Značenje polja:

1.-6. je identčno sa linijama, pravougaonikom, elipsom samo primenjeno na mnogougao.

7.     Biranje između mnogougla i zvezde sa istim brojem uglova.

8.     U ovom polju se podešava broj uglova mnogougla, može se podesiti i pre iscrtavanja i nakon iscrtavanja.

9.     Oštrina mnogougla, ako je uključena zvezda pomoću polja broj 9, odnosno povećanje i smanjenje krakova, i to samo ako je broj uglova veći od 7.

10.                         Predstavlja poravnanje teksta u odnosu na mnogougao.

11.                         To front – napred, postavlja objekat ispred drugih ako je slučajno zaklonjen.

12.                         To back – nazad, postavlja objekat iza drugih.

13.                         Pretvara objekat u krive, na ovaj način je jedino moguće deformisati objekte odnosno menjati im oblik.

 

 

 

 

 


Mogu se tako nacrtati neke

vrste mnogouglova:

Нема коментара: