уторак, 29. новембар 2011.

2. Razred: Corel Draw - Lekcija 03 - Tekst

Kucanje teksta

Naredbe za korišćenje teksta koriste se kod programa namenjenih tehničkom crtanju za opis crtaža. Kod programa više namenjenih dizajnu, kao što je CorelDraw, ove naredbe su bogatije i uključuju obični i ukrasni tekst, biblioteke slika i simbola, kao i naredbe za manipulaciju tekstom.

   Tekst u CorelDRAW-u unosi se preko dugmeta  iz Paleta sa alatima (toolbox-a). Tekst se unosi tako što se klikne na alat za unos teksta u toolbox-a a zatim kursor muša postavi na papir, na mesto gde se želi da počne unos teksta, kursor miša tada dobija oblik krstića.     .

Nakon toga na papiru gde se želi da počne sa kucanjem teksta klikne se levim tasterom miša. Pojavljuje se uspravna linija i pritiskanjem tastera na tastaturi unosimo tekst. Dok se tekst unosimo preko palete sa osobinama omogućeno je formatiranje slova, poravnanje, i druge osobine. Paleta sa osobinama izgleda:

 

 

Polja potrebna za ukucavanje željenog teksta su:

           pomoću ovog polja bira se vrsta slova, klikom na crnu strelicu otvara se lista sa tipovima slova - fontovima od kojih se klikom na jedan od tipova bira taj za kucanje.

            pomoću ovog polja bira se veličina slova kojom se kuca. Klikom na crnu strelicu pored broja otvara se lista ponuđenih veličina, a možemo i odkucati svoju veličinu tako što ćemo je ukucati u belo polje sa brojem 24.

            pomoću ovog polja podešava se naglašavanje teksta odnosno koristeći   slova će biti podebljana, koristeći      slova će biti nakrivljena i koristeći   slova će biti podvučena. Moguće su kombinacije ova tri stila.

 

    koristeći ovo polje bira se vrsta poravnanja. Klikom na crnu strelicu otvara se lista, u kojoj se može birati poravnanje levo (Left), desno (Right), po centru (Center), po celoj širini (Full, Force Full).

 

Pojedine opcije poželjno je podesiti nakon ukucavanja. To su razmak izmađu redova slova i reči. Za to se koristi dugme    iz Palete sa osobinama. Klikom na ovu opciju otvara se prozor kao na slici. Kartica Font služi za podešavanje fonta celog teksta, kartica Alignment služi za podešavanje celog teksta, dok kartica Spacing služi za podešavanje razmaka, u procentima. Polje Character podešava razmak između slova Word, između reči a polje Line između linija.

 

Tekst nakon unosa dobija imaginarni pravougaonik oko sebe, kao i svaki objekat u CorelDRAW-u.

                                     

Koristeći crne kvadratiće može se menjati veličina teksta. Da bi se promenila veličinu teksta potrebno je dovesti kursor miša na jedan od crnih kvadratića i držeći pritisnut levi taster miša pomerati ga i gledajući šta se dešava na ekranu podesiti veličinu, a moguće je menjati samo širinu ili visinu.

 

Нема коментара: