уторак, 29. новембар 2011.

2. Razred: Corel Draw - Lekcija 04 - Selektovanje

Selektovanje i transformisanje objekata

Označavanje objekta ili više objekata je veoma česta operacija u CorelDRAW-u. Pre bojenja objekta, njegovog transformisanja ili bilo koje druge operacije potrebno ga je označiti. Za označavnje se koristi već spominjani alat      PickTool iz Palete sa alatima.

Nakon označavanja objekta pojavljuje se imaginarni kvadrat, koji obuhvata ceo objekat, ili ako je u pitanju više objekata obuhvata sve objekte.

Za označavanje pojedinačnog objekta dovoljno je kliknuti negde na njegovu unutrašnjost ili ivicu. Za označavanje više objekata potrebno je kliknuti levim tasterom miša i držeći ga razvući imaginarni pravougaonik koji će uokviriti sve objekte koje želimo, kao na slici. Tada su svi objekti unutar pravougaonika selektovani.

Za označavanje - selektovanje više objekata mogu se koristiti i tasteri sa tastature. Držeći pritisnut taster Shift i redom pritiskajući levi taster miša na objekte vrši se selekcija.

Svaki selektovani objekat ili grupa objekata pored crnih kvadratića koji prikazuju imaginarni pravougaonik sadrže i krstić u centru selekcije. Klikom na krstić on se pretvara u krug i time se naznačava da se želi nad selekcijom vršiti transformisanje. Koristeći zakrivljene strelice može se rotirati objekat. Klikom na jednu od zakrivljenih strelica i držeći pritisnut levi taster objekat rotiramo oko ose, odnosno kruga u sredini objekta. Krug se može pomerati i tako pomerati u centar rotacije. Strelice na sredini objekta služe za izmicanje objekta tj. jedne njegove strane, kao na slici.

                           

     

 

 

 

 

 


                                          

 

 

 

 

 

 

 

      Transformisanje je moguće vršiti i preko padajućeg menija Object  opcije Transformation. Otvara se novi prozor koji zauzima desni deo ekrana. Transformacije se vrše pomoću brojeva, i koriste se kada su potrebna precizna rotiranja, pomeranja, zakrivljenja ili smicanja. Nije teško zaključiti koji taster šta znači i koje polje šta predstavlja. Dugme Apply to Duplicate transformaciju primenjuje stavljajući novi objekat, duplikat označenog dok Apply primenjuje transformaciju na sam označeni objekat.

 


            

 

 

 

 

 

 

 


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Debljina i bojenje ivice. Bojenje unutrašnjosti objekata

Bojenje se može vršiti preko Palete sa bojama i preko Palete sa alatima.

Bojenje objekata koristeći paletu sa bojama vrši se pritiskom levog tastera miša na boju kojom se želi obojiti unutrašnjost i pritiskom desnog tastera miša na boju kojom se želi obojiti ivica objekta. Za bojenje više objekata u isto vreme potrebno ih je prethodno selektovati. Ako se zeli da objekat nema ivicu ili da nema popunjavanje unutrašnjosti tada se koristi boja tj. dugme  koje znaci nema boje a nalazi se u vrhu palete.

 Bojenje unutrašnjosti objekta preko Palete sa alatima vrši se preko alata   .

Pritiskom levog tastera miša na ovaj alat otvara se meni sa vrstama popunjavanja unutrašnjosti.

 

    Fill Color popunjava objekat ili selektovane objekte određenom bojom. Moguć je mnogo veci izbor nego kada je paleta u pitanju. U polju model bira se model odabira odnosno mešanja boje. CMYK je tip u kome se boje dobijaju od plave-cijan Cyan), magente (Magenta), (žute (Yellow) i crne (Black).

    Ovaj model je dobar za odabir boja, jer svaka boja koja se odabere moći će da se štampa,  jer se upravo ovaj model koristi u štamparijama pri štampanju. Od ostalih modela izdvajaju se jos RGB, Odnosno model koji boje stvara od crvene (Red), zelene (Green) i plave (Blue). Odabirom boje i klikom na OK označeni objekat-objekti će biti ispunjeni tom bojom. Menjanjem kartica u gornjem delu moguće je menjati način odabira boje.

 

   Fountain Fill popunjava objekat-objekte prelazom boje. U polu Type bira se vrsta prelaza, Linear je direktan linearni prelaz, Radial je kružni prelaz, Conical je istisnut u krug kao kupa prelaz, Square je prelaz u osnovi kvadrata. U polju Center offset bira se pozicija prelaza. Svaka od promenjenih opcija jasno se vidi u Preview prozoru u gornjem desnom uglu. U opcijama Options bira se ugao prelaza (Angle) i postepenost prelaza (Edge Pad, 0 postepeno, 50 bez prelaza). U Color Blend delu ako je otkačeno Two Color u polju From bira se početna boja prelaza a u polju To bira se završna boja prelaza. Ako je otkačeno polje Custom tada se nameštaju posebno boje. Duplim klikom na prelaz između boja dobija se mogućnost dodavanja nove boje u prelaz. Nakon odabira prelaza dugmetom OK potvrđuje se popunjavanje objekta-objekata. Prelazi boja definisani programom nalaze se u listi pod dugmetom Presets. Klikom na crnu strelicu otvara se lista sa nazivima koji dočaravaju boje prelaza, recimo Rainbow-prelaz duginih boja.

   Pattern Fill popunjava objekat-objekte malim slikama koje se uklapaju jedna u drugu, i takve slike se nazivaju paterni. U poljima 2-color, Full Color i Bitmap bira se vrsta paterna, odnosno da li su dvobojni, potpuno u boji ili senke. U poljima Front i Back bira se boja pozadine i glavna boja. U samom polju između bira se patern. Pritiskom na crnu strelicu pored slike otvara se prozor sa izborom paterna. Patern se odabira klikom na njega. U polju Size podešava se veličina paterna. U polu Origin podešava se početak popunjavanja. Poljem OK potvrđuje se popunjavanje paternom.

     Texture Fill popunjava teksturom. Tekstura je veoma slična paternu samo što tekstura uglavnom predstavlja neki reljef prirode ili planine, nesto slično tome. Skup tekstura bira se u polju Texture Librarz. Tekstura se odabira tako što se kliknemo na neku od njih iz liste tekstura Texture List. Preview dugme sluzi za prikaz izgleda tekstura pre popunjavanja, nakon podešavanja opcija koje se nalaze direktno ispod slike a različita su za svaku teksturu. Sa OK potvrđuje se popunjavanje teksturom.

  dugme sluzi za popunjavanje PostScript-om, veoma je slicno paternima.

  dugme isključuje popunjenost objekta-objekata bojom tj. daje im providnost.

  dugme isključuje dijalog sa bojom u desnom delu ekrana.

 

    Podešavanje boje i debljine ivice preko Palete sa alatima podešava se preko alata . Klikom na ovo dugme otvara se meni sa sledecim opcijama:

     Outline pen otvara prozor sa podešavanjem svih opcija u vezi ivice. U polju Color bira se boja ivice. U polju Width ukucava se širina linije koja je izražena mernim jedinicama u polju pored. Style određuje stil linije. Preko polja Arrows biraju se završeci linija. Behind fill uključuje opciju kojom se linija nalazi iza unutrašnjosti objekta, a Scale Width image će povećati ili smanjiti širinu linije spram povećanja ili smanjivanja objekta. Sa OK potvrđuje se podešavanje u vezi linije.

    Color Dijalog otvara dijalog za biranje boje ivice.

     No Outline ukida ivicu objekta.

        klikom na bilo koju od ovih opcija bira se debljina linije koja je prikazana na dugmetu. Ono što se može dobiti na ovaj način prikazano je na slici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oblikovanje objekata

Svaki od napravljenih objekata moguće je menjati. Za to je potrebno taj objekat pretvoriti u krive, što se čini dugmetom    koje se nalazi u Paleti  sa osobinama kada selektujemo objekat. Tada, koristeći alat    iz Palete sa alatima može se oblikovati objekat.

Na primeru oblikovanja pravougaonika videće se kako funkcioniše navedena alatka. Nakon pretvaranja pravougaonika u krive, i selektovanja navedene alatke, slika na ekranu je:

 

Ako se klikne dva puta na ivicu pravougaonika dobiće se nova tačka. Tačka se može dobiti i jednim klikom na liniju, a zatim na dugme    u Paleti sa osobinama. Pomeranjem tačke menja se izgled objekta.

     Koristeci alat     iz Palete sa osobinama  linija gde se nalazi tačka se može pretvoriti u krivu. Linija tada dobija kontrolne tačke obeležene sa dva crna kvadratića. Njihovim pomeranjem menja se izgled krive. 

 3.             4.       5.      

Koristeći ove alate moguće je stvoriti objekte za koje ne bi bilo verovatno da im je polazna osnova bila pravougaonik, elipsa ili mnogougao.

   Odgovarajući primer za to može biti:

 

Нема коментара: